czwartek, 19 maja 2016

ZAJĘCIA TANECZNE DLA DOROSŁYCHZajecia odbywają się w  każdy wtorek o godzinie 17.00.

Konieczność zapisów pod nr tel. 22 648 70 31, 665 795 000

Serdecznie zapraszamy :-)

Zajęcia bezpłatne finansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

BEZPŁATNE WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI


Zapraszamy dzieci na bezpłatne warsztaty taneczne dla dzieci, które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16.00.
konieczne zapisy pod nr tel. 22 648 70 31 lub 665 795 000

Warsztaty finansowane są ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE DLA DOROSŁYCH


Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 17.00

Zajęcia bezpłatne :-) prowadzone w ramach inicjatywy sąsiedzkiej.

Zapraszamy

PLASTYKA DLA DZIECISerdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym  na bezpłatne warsztaty plastyczne w każdy wtorek
 i czwartek w godzinach:

-16.00 – 17.00 -  młodsza grupa
-17.15 – 18.45 -  starsza grupa

Miejsce : Klub ,,Przy Lasku’’ ul. Lasek Brzozowy 2, Warszawa – Natolin 

Zapisy pod numerem telefonu: 22  648 70 31, 665 795 000


Zajęcia finansowane ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

DO BIEDRONKI PRZYSZEDŁ ŻUK


wtorek, 10 maja 2016

KONKURS PLASTYCZNYREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„LUBIĘ, SZANUJĘ …NIE ŚMIECĘ’’
I. Postanowienia ogólne: 
Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze’’
Cele konkursu:
1.     Promocja ochrony środowiska.
2.     Kształtowanie świadomości dbania o swoje otoczenie.
3.     Wyzwalanie kreatywności.
4.     Rozwijanie talentów. 
Konkurs trwa od 9 do 31 maja 2016r.
2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
o    I kategoria – uczniowie z klas 1-3
o    II kategoria – uczniowie z klas 4-6 
III. Zasady Konkursu
1.     Uczestnik  konkursu wykonuje pracę,  której tematyka powinna dotyczyć głównego hasła:
,,Lubię, szanuję … nie śmiecę’’.
2.     Uczestnik wykonuje pracę, która nie może zawierać w sobie hasła głównego konkursu.
3.     Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.
4.     Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
5.     Praca może zostać wykonana dowolną techniką : rysunek, malarstwo, plakat.
6.      Pracę należy wykonać w formacie A4.
7.     Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.
8.     Nadesłane prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą; nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek autora pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz załączony formularz zgłoszeniowy.
9.     Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy,  prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do 31 maja 2016r  na adres:
Klub ,,Przy Lasku’’
ul. Lasek Brzozowy 2
02-792 Warszawa

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.
1.     Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia organizatora na podstawie następujących kryteriów:
o    zgodność pracy z tematyką,
o    inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
o    ogólne wrażenia estetyczne.
2.      Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
3.     Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca  w danej kategorii wiekowej.
4.     Przewidziana jest nagroda dla szkoły za ilość zgłoszonych prac w konkursie.
5.     Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
6.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 1 czerwca 2016r.
7.      Termin ogłoszenia wyników i  lista zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej SM ,,Przy Metrze’’.
8.      Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2016r. o godzinie 11.00 w Klubie ,,Przy Lasku’’ o czym zostaną powiadomieni uczestnicy konkursu.
9.     Z nagrodzonych prac zostanie zorganizowana wystawa.
 VI. Postanowienia końcowe.
1.     Nadesłane oświadczenia, zgłoszenia konkursowe oraz prace nie podlegają zwrotowi.
2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.


Na wszelkie pytania w sprawie konkursu chętnie odpowie Justyna Bazylewicz  Tel: 665 795 000
.
 .......................................................................................................................................................................................................................

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia………………………..

……………………………………………………………………….….
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Szkoła , klasa


ZGŁOSZENIE
Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu plastycznego  pod hasłem:. ,,Lubię, szanuję ….nie śmiecę’’ zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przy Metrze’’ zgłaszam pracę do konkursu w kategorii wiekowej ……………………………………………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekunaOŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego/ej syna/córki

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
W konkursie plastycznym zorganizowanym przez  Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przy Metrze’’ a także przechowywanie danych osobowych , ich publikację oraz nieodpłatne wykorzystanie wykonanej pracy przez Organizatora.


……………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna