wtorek, 28 lipca 2015

EmoArt - WARSZTATY ''DUŻOLATÓW''


Do uczest­ni­czek warsz­ta­tów

Dro­gie Panie, było mi nie­zmier­nie miło pro­wa­dzić z Wami zaję­cia.

Patrzy­łam jak zmie­nia się Wasze podej­ście do malo­wa­nia, jak z nie­śmia­łych plam powstają histo­rie opo­wia­dane kolo­rem. Widzia­łam jak z godziny na godzinę Wasze twa­rze sta­wały się coraz bar­dziej roz­pro­mie­nione, jak  zaczynałyście  bawić się malo­wa­niem…To był dobry czas !

Skupione opo­wia­da­ły­ście o swo­ich pra­cach, o tym co chcia­ły­by­ście nama­lo­wać, nakładalyście kolory, rozmazywałyście je, szu­ka­ły­ście tej właściwej plamy.
Obrazy zmie­niały się ….oży­wały, z kwia­tów powsta­wał kosmos a plam tajem­ni­czy ogród. To co można było oglądać na początku Waszej pracy, stawało się czymś innym na jej końcu...


- Elu: dzię­kuję za pyszną her­ba­tę… pamię­taj, że malo­wa­nie to zabawaJ
- Mary­siu: Tobie dzię­kuję za porzeczki i za to że byłaś J
- Kasiu: faj­nie, że przy­wio­złaś z sobą Helenkę, którą mogły­śmy pod­glą­dać jak chla­pie farbą J
- Agato: dzię­kuję za entu­zjazm i za powiew świe­żo­ści … J
- Haniu: Tobie za to, że ocie­pla­łaś nas swoją kobiecą łagod­no­ścią J
- Ewa: miło było patrzeć jak oży­wają Twoje obrazy J
- Aniu: pokazałaś , że możlna malować nie tylko pędzlami J
- Doroto: cie­szę się, że odna­la­złaś grupę,i że jesteś odważna J
- Hele­nooo: …. Ty już wiesz za co Ci dzię­kuję J


We wrze­śniu spo­tkamy się jesz­cze na chwilę, aby przy­go­to­wać się do wystawy, będzie to okazja do zapro­sze­nia przyjaciół i znajomych, do pochwalenia się swoimi pracami i pokazania , że Dużolaty chcą doświadczać i próbować nowych rzeczy.

Do zobaczenia J
Justyna