wtorek, 10 maja 2016

KONKURS PLASTYCZNYREGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„LUBIĘ, SZANUJĘ …NIE ŚMIECĘ’’
I. Postanowienia ogólne: 
Organizatorem konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przy Metrze’’
Cele konkursu:
1.     Promocja ochrony środowiska.
2.     Kształtowanie świadomości dbania o swoje otoczenie.
3.     Wyzwalanie kreatywności.
4.     Rozwijanie talentów. 
Konkurs trwa od 9 do 31 maja 2016r.
2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
o    I kategoria – uczniowie z klas 1-3
o    II kategoria – uczniowie z klas 4-6 
III. Zasady Konkursu
1.     Uczestnik  konkursu wykonuje pracę,  której tematyka powinna dotyczyć głównego hasła:
,,Lubię, szanuję … nie śmiecę’’.
2.     Uczestnik wykonuje pracę, która nie może zawierać w sobie hasła głównego konkursu.
3.     Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.
4.     Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
5.     Praca może zostać wykonana dowolną techniką : rysunek, malarstwo, plakat.
6.      Pracę należy wykonać w formacie A4.
7.     Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.
8.     Nadesłane prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą; nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek autora pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna plastycznego oraz załączony formularz zgłoszeniowy.
9.     Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy,  prawidłowo wypełnionego zgłoszenia oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu do 31 maja 2016r  na adres:
Klub ,,Przy Lasku’’
ul. Lasek Brzozowy 2
02-792 Warszawa

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie.
1.     Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia organizatora na podstawie następujących kryteriów:
o    zgodność pracy z tematyką,
o    inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
o    ogólne wrażenia estetyczne.
2.      Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
3.     Przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca  w danej kategorii wiekowej.
4.     Przewidziana jest nagroda dla szkoły za ilość zgłoszonych prac w konkursie.
5.     Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
6.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 1 czerwca 2016r.
7.      Termin ogłoszenia wyników i  lista zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej SM ,,Przy Metrze’’.
8.      Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca 2016r. o godzinie 11.00 w Klubie ,,Przy Lasku’’ o czym zostaną powiadomieni uczestnicy konkursu.
9.     Z nagrodzonych prac zostanie zorganizowana wystawa.
 VI. Postanowienia końcowe.
1.     Nadesłane oświadczenia, zgłoszenia konkursowe oraz prace nie podlegają zwrotowi.
2.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.     Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.


Na wszelkie pytania w sprawie konkursu chętnie odpowie Justyna Bazylewicz  Tel: 665 795 000
.
 .......................................................................................................................................................................................................................

Załącznik nr 1

Warszawa, dnia………………………..

……………………………………………………………………….….
Imię i nazwisko

………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Szkoła , klasa


ZGŁOSZENIE
Po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu plastycznego  pod hasłem:. ,,Lubię, szanuję ….nie śmiecę’’ zorganizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przy Metrze’’ zgłaszam pracę do konkursu w kategorii wiekowej ……………………………………………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekunaOŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego/ej syna/córki

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
W konkursie plastycznym zorganizowanym przez  Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Przy Metrze’’ a także przechowywanie danych osobowych , ich publikację oraz nieodpłatne wykorzystanie wykonanej pracy przez Organizatora.


……………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz